About adminlpv

This author has not yet filled in any details.
So far adminlpv has created 11 blog entries.

ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ (Valuation Purposes)

ການຊື້ - ຂາຍ(Buy – Sale) ໃນການຊື້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ກໍຄືກັນກັບການຂາຍສິນສິນຄ້າທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ເວລາໃດກໍຢາກຊື້ໃນລາຄາທີ່ຖືກສຸດ ສ່ວນຜູ້ຂາຍກໍຢາກຈະຂາຍໃນລາຄາທີ່ສູງທີ່ສຸດ ເປັນເຫດໃຫ້ຕ້ອງມີຄົນກາງເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍຄືນັກປະເມີນລາຄານັ້ນເອງ ເຊິ່ງຜູ້ປະເມີນບໍ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍກັບທັງສອງຝ່າຍ ໂດຍສະເໜີມູນຄ່າຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນຂອງມູນຄ່າຊັບສິນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕົກລົງຊື້ຂາຍຊັບສິນນໍາກັນໄດ້. ການເວນຄືນ(Compensation) ເມື່ອພາກລັດມີການທີ່ຈະດໍາເນີນໂຄງການຕ່າງ ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງປະຊາຊົນ ລັດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການ   ເໝົາຊື້ທີ່ດິນທັງໝົດ ບາງຄັ້ງການກໍານົດລາຄາຂອງທາງພາກລັດແມ່ນມີການກໍານົດລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າທ້ອງຕະຫຼາດ ສະນັ້ນເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວມເປັນທໍາຈຶ່ງຕ້ອງມີນັກປະເມີນລາຄາເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການວິເຄາະ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນເຮັດໃຫ້ລາ ຄາເໝົາຊື້ຂອງທາງພາກລັດໃນໂຄງການຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນທໍາໃນລະ ດັບໜຶ່ງເຊັນ: ການສ້າງທາງໃໝ່, ການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ, ການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. ການຄ້ຳປະກັນ(Mortgage) ຫຼື ການກູ້ເງິນ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຫັນດິນເປັນທຶນຂອງລັດຖະບານ ເມື່ອຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກໍາມະສິດ ຫຼື ຫຼັກຊັບຕ້ອງການນໍາຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊັບສິນຂອງຕົນໄປຫາສະຖາບັນການເງິນເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການດໍາເນີນກິດ ຈະການຕ່າງໆ ນັກປະເມີນລາຄາຈະມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນໃດໜຶ່ງນັ້ນຖືກຕ້ອງແລະໃກ້ຄຽງເພາະວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະຖາບັນການເງິນມັກມີການກໍານົດບັນດານະໂຍບາຍໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ການຕັ້ງລາຄາເຊົ່າ(Lease) ການກໍານົດຄ່າເຊົ່າຊັບສິນປະເພດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໃສທົ່ວໄປ, ຫ້ອງແຖວ, ອາພາດເມັນ, ຄອນໂດມີນຽມ ແລະ ອາຄານປະເພດຕ່າງໆນັ້ນປັດ ໄຈຄ່າເຊົ່າແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼາຍປັດໄຈບໍ່ວ່າຈະເປັນທໍາເລທີ່ຕັ້ງ, ການຄົມມະນາຄົມ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ, [...]

By |2020-02-29T07:02:09+00:00February 29th, 2020|Knowledge Bank|0 Comments

ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

  ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ (Property Valuation) ການປະເມີນລາຄາ ຄືການປະມານການຂອງມູນຄ່າ, ແມ່ນການພິຈາລະນາກຳນົດ, ວິເຄາະຕາມລະບົບ ແລະ ບັນທຶກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊັບສິນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງ ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ແມ່ນການໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຊັບສິນຂອງນັກປະເມີນລາຄາ ທີ່ມີທັກສະ, ປະສົບການ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຫຼັກວິຊາສະເພາະທາງດ້ານປະເມີນລາຄາ. ມູນຄ່າ (Value) ຄືການປະມານໃນການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຫຼື ເປັນການຄາດຄະເນຜົນປະ ໂຫຍດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນອານາຄົດຂອງຊັບສິນນັ້ນ ຜູ້ປະເມີນລາຄາອາດຈະໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງມູນຄ່າໄດ້ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຄືກັນ ແລ້ວແຕ່ວ່ານັກປະເມີນຜູ້ໃດຈະມີການເກັບກຳລວບລວມຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍກວ່າກັນ. ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນລາຄາ(Valuation Purpose)     ການຊື້ - ຂາຍ (Buy – Sale) ໃນການຊື້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ກໍຄືກັນກັບການຂາຍສິນສິນຄ້າທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ເວລາໃດກໍຢາກຊື້ໃນລາຄາທີ່ຖືກສຸດ ສ່ວນຜູ້ຂາຍກໍຢາກຈະຂາຍໃນລາ ຄາທີ່ສູງທີ່ສຸດ ເປັນເຫດໃຫ້ຕ້ອງມີຄົນກາງເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍຄືນັກປະເມີນລາຄານັ້ນເອງ ເຊິ່ງຜູ້ປະເມີນບໍ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍກັບທັງສອງຝ່າຍ ໂດຍສະເໜີມູນຄ່າຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນຂອງມູນຄ່າຊັບສິນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕົກລົງຊື້ຂາຍຊັບສິນນໍາກັນໄດ້.   ໂດຍ: ອາຈານ ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ ຕິດ​ຕໍ່​ວຽກ​ປະ​ເມີນ [...]

By |2020-02-25T04:47:03+00:00February 25th, 2020|Knowledge Bank, Lao Value Team|0 Comments

Lao Securities Commission Office Approval

LS Milestone: Lao Value is the brother companies of RentsBuy Property. Originally RentsBuy were trying to diversify its service to property valuation since 2015 by using the same name of company to register during that time there was no government organization who were responsible for the property valuation field. Afterward end of 2015, there [...]

By |2019-10-25T02:58:32+00:00August 30th, 2019|Lao Value Team|0 Comments

Strategic Partners

L LaoValue has two types of strategic partners: Honored Senior Advisor: Mr. Trithep Lohavisavapanich, former UN advisor for land titling project implement supported by World Bank in Lao PDR. Operational Partners: We have partnered with A representative from T.A. Management Corporation (1999) Co., Ltd for strategic planning and implementing to achieve our dreams and [...]

By |2019-09-04T05:07:49+00:00August 30th, 2019|Lao Value Team|0 Comments

Lao Team

L Besides international expertness, we have local supporting team who are mainly involved in administration activities, sales/marketing, public relations in order to make the corporate move toward our plan and vision. In case, there are not complicated valuation project, usually our Lao team will handle it under the reviewing by our licensed professional [...]

By |2019-09-01T07:04:22+00:00August 30th, 2019|Lao Value Team|0 Comments