Team2019-08-31T09:11:14+00:00

ເທັກ​ນິກ​ການ​ເລືອກ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຊັບ​ສິນ​ຫນື່ງໆ

ການເລືອກໃຊ້ວິທີການປະເມີນໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະປະເພດຊັບສິນ 1) ສິງປຸສ້າງທີ່ເປັນເຮືອນຢູ່ອາໃສ: ວິທີເລືອກໃຊ້ Cost Approach, Market Approach […]

By |June 3rd, 2020|Categories: Knowledge Bank|

3 ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຫລັກ​ຊັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້

ວິທີການປະເມີນລາຄາ(Valuation Method) ວິທີການປະເມີນລາຄາຊັບສິນທີ່ມີການສ້າງຂຶ້ນມາໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ຫຼາຍສະມາຄົມ ແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ ແຕ່ທີ່ນິຍົມກັນມີ 3 ວິທີ ຄື: […]

By |May 6th, 2020|Categories: Knowledge Bank|

ຊັບ​ສິນ​ຫນື່ງໆ​ທີ່ພວກ​​ເຮົາ​ນຳ​ມາ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ການຈະ​ປະ​ເມີນ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່

ຊັບສິນທີຕ້ອງປະເມີນມີຫຍັງແດ່? ຊັບສິນທີ່ເຮົາປະເມີນມູນຄ່າຂອງມັນໄດ້ມີການແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: […]

By |April 27th, 2020|Categories: Knowledge Bank|

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າທີພວກເຮົາປະເມີນມູນຄ່າ​ຊັບ​ສິນ

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າທີເຮົາປະເມີນມູນຄ່າ 1) ປັດໃຈທາງດ້ານກາຍະພາບ (Physical characteristic) – ລັກສະນະຂອງທີ່ດິນ: ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ທິວທັດ, ສະພາບແວດລ້ອມ. […]

By |April 21st, 2020|Categories: Knowledge Bank|

ຂະບວນການປະເມີນລາຄາຊັບສິນ (Valuation Processing)

ການປະເມີນລາຄາ (Valuation) ໃນຫຼາຍອົງກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ການປະເມີນລາ ຄາ ຫຼື ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ໄດ້ມີການກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. […]

By |April 8th, 2020|Categories: Knowledge Bank|

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (ຕໍ່ 2/2)

8.3 ອິດທິພົນຂອງພາກລັດຖະບານ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ, ການປົກຄອງ ແລະ ພາກລັດຖະບານ ການກະທໍາໃດໆໃນທຸກລະດັບ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ມູນຄ່າຂອງອະສັງຫາ ລິມະຊັບ ການກະທຳຕ່າງໆອາດຈະອອກມາໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: […]

By |March 31st, 2020|Categories: Knowledge Bank|
0Shares