ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄະນະສ້າງຕັ້ງຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

First 9 valuation firms in Laos, teamed up under guidance of Lao Security Commission to establish Lao Appraisal Club and association in near future. ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່​ປຶກ​ສາ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຊົມ​ລົມ​ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນແຫ່ງ​ສ​ປ​ປ​ລາວ ເຊີ່ງ​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ຫນ້າ​ທີ່​ສຳ​ນັກ​ງານ ຄ​ຄ​ຊ ແລະ […]

Hits: 10