ເທັກ​ນິກ​ການ​ເລືອກ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຊັບ​ສິນ​ຫນື່ງໆ

ການເລືອກໃຊ້ວິທີການປະເມີນໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະປະເພດຊັບສິນ 1) ສິງປຸສ້າງທີ່ເປັນເຮືອນຢູ່ອາໃສ: ວິທີເລືອກໃຊ້ Cost Approach, Market Approach […]

Views: 15