ມາດຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 1: ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະເມີນ

ມາດຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 1ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະເມີນ  ມາດຖານກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະເມີນ ເປັນມາດຕະຖານ […]

Views: 1

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 2: ຫຼັກເກນການປະເມີນເພື່ອກຳໜົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ

  ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 2 ຫຼັກເກນການປະເມີນເພື່ອກຳໜົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ ຫຼັກເກນການປະເມີນເພື່ອກຳນົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ […]

Views: 1

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 3:  ຫຼັກເກນການປະເມີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 3  ຫຼັກເກນການປະເມີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ ການປະເມີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ […]

Views: 0

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 4: ຄຳສັ່ງ ແລະເງືອນໄຂໃນການວ່າຈ້າງງານ

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 4 ຄຳສັ່ງ ແລະເງືອນໄຂໃນການວ່າຈ້າງງານ ຄໍາສັງ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການວ່າຈ້າງງານກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອ […]

Views: 1

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 5 : ວັດຖຸປະສົງຂອງການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 5 ວັດຖຸປະສົງຂອງການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ວັດຖຸປະສົງຂອງການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ […]

Views: 1

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 9: ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະກອບການປະເມີນ

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 9 ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະກອບການປະເມີນ 9.1 ຜູ້ປະເມີນຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະກອບການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ […]

Views: 0

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 10: ການໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງທີ່ດິນ ອາຄານ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ.

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 10 ການໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງທີ່ດິນ ອາຄານ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ. 10.1 ການໃຊ້ຂະຫນາດຂອງທີ່ດິນ ຫຼື ອາຄານນັ້ນຄວນມີການກວດສອບເບິ່ງຄວາມຍາວແລະ […]

Views: 2