ຊັບ​ສິນ​ຫນື່ງໆ​ທີ່ພວກ​​ເຮົາ​ນຳ​ມາ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ການຈະ​ປະ​ເມີນ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່

ຊັບສິນທີຕ້ອງປະເມີນມີຫຍັງແດ່? ຊັບສິນທີ່ເຮົາປະເມີນມູນຄ່າຂອງມັນໄດ້ມີການແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: […]

Hits: 9

By |2020-04-27T02:34:26+00:00April 27th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າທີພວກເຮົາປະເມີນມູນຄ່າ​ຊັບ​ສິນ

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າທີເຮົາປະເມີນມູນຄ່າ 1) ປັດໃຈທາງດ້ານກາຍະພາບ (Physical characteristic) – ລັກສະນະຂອງທີ່ດິນ: ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ທິວທັດ, ສະພາບແວດລ້ອມ. […]

Hits: 5

By |2020-04-21T02:10:32+00:00April 21st, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ຂະບວນການປະເມີນລາຄາຊັບສິນ (Valuation Processing)

ການປະເມີນລາຄາ (Valuation) ໃນຫຼາຍອົງກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ການປະເມີນລາ ຄາ ຫຼື ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ໄດ້ມີການກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. […]

Hits: 8

By |2020-04-08T03:09:18+00:00April 8th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments