ກຽມກ້າວຂຶ້ນເປັນສະມາຄົມປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນລາວ

ວັນ​ທີ 26 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຄ​ຸ້ມ​ຄອງ​ຫລັກ​ຊັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຕີ​ມູນ​ຄ່າໃນ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປຶກສາ​ຫາລື​ແລະ​ກະກຽມ​​ຄວາມ​ພ້ອມ. […]

Views: 5

Pay a Visit of Dr Sopon Pornchokchai at Lao Value Property Valuation

on 14 July 2022, At LaoValue Property Office in Vientiane was so honored to welcome Dr Sopon Pornchokchai, PhD, the President of Thai Appraisal Foundation and President of FIABCI […]

Views: 3

By |2022-12-15T03:15:10+00:00July 25th, 2022|Uncategorized @la|0 Comments

ສຳ​ມະ​ນາ: ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ປະ​ເມີນ​​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຄ​ັ້ງ​ທີ 3

ບໍລິສັດ LaoValue Property Valuation ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມມືກັບ ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນລາຄາ ເຊິ່ງອາຈານມີປະສົບປະການສອນ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງມາ 15 ກ່ວາປີ ຫລັກສູດນີ້ເປັນຫລັກສູດ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການ […]

Views: 4

By |2022-12-15T03:15:12+00:00July 13th, 2022|ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ|0 Comments

Property Valuation Seminar 2: Effective Analytical Tools for Investments

AP100: Effective Analytical Tools for Investments Date and Time: June 24-26, 2019 (3 days Seminar) Venue: Landmark Hotel, Vientiane, Lao PDR. Lao Property Valuation Sole Co., Ltd – LaoValue.com in cooperation with Thai Real Estate Business School (TREBS) organizing the 2nd Seminar on Property Valuation This course provides you effective analytical tools for real estate [...]

By |2022-12-15T03:15:16+00:00July 7th, 2022|ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ|0 Comments

ສຳ​ມະ​ນາ: ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ປະ​ເມີນ​​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຄ​ັ້ງ​ທີ 2

ບໍລິສັດ LaoValue Property Valuation ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມມືກັບ ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນລາຄາ ເຊິ່ງອາຈານມີປະສົບປະການສອນ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງມາ 15 ກ່ວາປີ ຫລັກສູດນີ້ເປັນຫລັກສູດ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການ […]

Views: 0

By |2022-12-15T03:15:21+00:00July 7th, 2022|ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ|0 Comments