ເທັກ​ນິກ​ການ​ເລືອກ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຊັບ​ສິນ​ຫນື່ງໆ

ການເລືອກໃຊ້ວິທີການປະເມີນໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະປະເພດຊັບສິນ 1) ສິງປຸສ້າງທີ່ເປັນເຮືອນຢູ່ອາໃສ: ວິທີເລືອກໃຊ້ Cost Approach, Market Approach […]

Views: 15

By |2020-06-03T03:13:51+00:00June 3rd, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

3 ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຫລັກ​ຊັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້

ວິທີການປະເມີນລາຄາ(Valuation Method) ວິທີການປະເມີນລາຄາຊັບສິນທີ່ມີການສ້າງຂຶ້ນມາໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ຫຼາຍສະມາຄົມ ແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ ແຕ່ທີ່ນິຍົມກັນມີ 3 ວິທີ ຄື: […]

Views: 74

ຊັບ​ສິນ​ຫນື່ງໆ​ທີ່ພວກ​​ເຮົາ​ນຳ​ມາ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ການຈະ​ປະ​ເມີນ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່

ຊັບສິນທີຕ້ອງປະເມີນມີຫຍັງແດ່? ຊັບສິນທີ່ເຮົາປະເມີນມູນຄ່າຂອງມັນໄດ້ມີການແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: […]

Views: 11

By |2020-04-27T02:34:26+00:00April 27th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າທີພວກເຮົາປະເມີນມູນຄ່າ​ຊັບ​ສິນ

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າທີເຮົາປະເມີນມູນຄ່າ 1) ປັດໃຈທາງດ້ານກາຍະພາບ (Physical characteristic) – ລັກສະນະຂອງທີ່ດິນ: ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ທິວທັດ, ສະພາບແວດລ້ອມ. […]

Views: 5

By |2020-04-21T02:10:32+00:00April 21st, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ຂະບວນການປະເມີນລາຄາຊັບສິນ (Valuation Processing)

ການປະເມີນລາຄາ (Valuation) ໃນຫຼາຍອົງກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ການປະເມີນລາ ຄາ ຫຼື ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ໄດ້ມີການກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. […]

Views: 8

By |2020-04-08T03:09:18+00:00April 8th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (ຕໍ່ 2/2)

8.3 ອິດທິພົນຂອງພາກລັດຖະບານ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ, ການປົກຄອງ ແລະ ພາກລັດຖະບານ ການກະທໍາໃດໆໃນທຸກລະດັບ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ມູນຄ່າຂອງອະສັງຫາ ລິມະຊັບ ການກະທຳຕ່າງໆອາດຈະອອກມາໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: […]

Views: 4

By |2020-03-31T06:24:34+00:00March 31st, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (1/2)

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນມຍ່ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບມູນຄ່າຂອງອະ ສັງຫາລິມະຊັບແນ່ນອນ ເຊິ່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄື: […]

Views: 3

By |2020-03-24T04:20:19+00:00March 24th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນທີ່​ຄົນ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ! 1/2 (ຍັງ​ມີ​ຕໍ່)

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນ ຜູ້ປະເມີນລາຄານອກຈາກຈະຮຽນຮູ້ຫຼັກການທາງດ້ານການປະເມີນລາຄາແລ້ວ ຕ້ອງມີການສົມທົບກັບການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫຼັກການອື່ນໆອີກທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ເຊັ່ນ: […]

Views: 1

By |2020-03-20T03:36:26+00:00March 16th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ສັນ​ຍາ​ເຊົ່າ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ ແລະຊັບ​ສິນທີ່​ໃຫ້​ເຊົ່າ​ໄປ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ເດ? ມາ​ເບິ່ງ​ນິ​ຍາມ​ນຳ​ກັນ

ນອກຈາກມຸນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫລາດ​ແລ້ວ ຍັງມີບັນດາມູນຄ່າຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມູນຄ່າສິດທິການເຊົ່າ: ໝາຍເຖິງມູນຄ່າອັນເກີດຈາກຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສິດທິໃນການຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊັບສິນເຊິ່ງໄດ້ຮັບຕາມເງື່ອນໄຂຕາມສັນຍາ […]

Views: 41

By |2020-03-10T03:01:31+00:00March 10th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນ​ຫຍັງ/What is Market value?

ມູນຄ່າຕະຫຼາດທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ນຳໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມາຈາກ The dictionary of real estate appraisal ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມມູນຄ່າຕະຫຼາດໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: […]

Views: 1

By |2020-03-06T03:25:21+00:00March 6th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments