ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວທາງໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຕະຫຼາດທຶນລາວ

ກອ້ງປະຂຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກ 9:00-11:45ຂອງວັນທີ່22/9/2023ທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.
ອີງຕາມເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນຂອງແຕ່ລະປະເພດຜູ້ມີສວ່ນຮວ່ມໃນຕະຫຼາດທຶນລາວແມ່ນຍັງມີຈຳນວນຈຳກັດຊື່ງອີງຕາມດຳລັດວ່າດວ້ຍສາມາຄົມ ໃນລະດັບທົ່ວປະເທດ ຕອ້ງມີວະມາຊິກຢ່າງໜອ້ຍ25/ຄົນ(ບໍລິສັດ)ຂຶ້ນໄປ. ຈືງເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ແຕ່ລະປະເພດຜູ້ມີສວ່ນຮວ່ມ ຈຳເປັນຕອ້ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນຊົມລົມ.
ມີຂໍ້ດີ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍໃນການສ້າງຕັ້ງສາມະຄົມຕະຫຼາດທຶນລາວ ເປັນສູນລວມໃນການພົບປະ ແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ມີສວ່ນຮວ່ມ; ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາສະມາຊິກ ໃຫ້ເຕີບໂຕຢ່າງເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີສະຖຽນລະພາບແລະປະສິດທິພາບ, ປະສານການຮວ່ມມືລະຫວ່າງສະມາຄົມ ກັບ ພາກລັດ ແລະ ພາກສວ່ນອື່ນໆ;
ລວມສະມາຊິກສະມາຄົມຈະມີ ສະມາຊິກສາມັນ; ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ; ສະມາຊິກກິດຕິມາສັກ ນອກນີ້ຍັງມີສິດ; ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຄົມ ແລະແຜນການສ້າງຕະຫຼາດທືນລາວ ໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍອາທິດທີ່3ແລະຕົ້ນອາທິດທີ່4ຂອງເດືອນ12/2023ນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການ.

“ຂໍຂອບໃຈ”

Hits: 0