3 ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຫລັກ​ຊັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້

ວິທີການປະເມີນລາຄາ(Valuation Method) ວິທີການປະເມີນລາຄາຊັບສິນທີ່ມີການສ້າງຂຶ້ນມາໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ຫຼາຍສະມາຄົມ ແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ ແຕ່ທີ່ນິຍົມກັນມີ 3 ວິທີ ຄື: […]

Views: 163