ມາດຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 1: ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະເມີນ

ມາດຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 1ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະເມີນ  ມາດຖານກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະເມີນ ເປັນມາດຕະຖານ […]

Hits: 11

By |2022-12-15T03:15:00+00:00December 12th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 2: ຫຼັກເກນການປະເມີນເພື່ອກຳໜົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ

  ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 2 ຫຼັກເກນການປະເມີນເພື່ອກຳໜົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ ຫຼັກເກນການປະເມີນເພື່ອກຳນົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ […]

Hits: 1

By |2022-12-15T03:15:00+00:00December 12th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 3:  ຫຼັກເກນການປະເມີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 3  ຫຼັກເກນການປະເມີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ ການປະເມີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ […]

Hits: 2

By |2022-12-15T03:15:01+00:00December 12th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 4: ຄຳສັ່ງ ແລະເງືອນໄຂໃນການວ່າຈ້າງງານ

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 4 ຄຳສັ່ງ ແລະເງືອນໄຂໃນການວ່າຈ້າງງານ ຄໍາສັງ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການວ່າຈ້າງງານກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອ […]

Hits: 3

By |2022-12-15T03:15:03+00:00December 12th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 5 : ວັດຖຸປະສົງຂອງການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 5 ວັດຖຸປະສົງຂອງການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ວັດຖຸປະສົງຂອງການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ […]

Hits: 3

By |2022-12-15T03:15:04+00:00December 12th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 6: ສົມມຸດຕິຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການປະເມີນ

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 6: ສົມມຸດຕິຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການປະເມີນ ຜູ້ປະເມີນສາມາດພິຈາລະນາຕົວຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄໍາແນະນໍາ […]

Hits: 2

By |2022-12-15T03:15:05+00:00December 9th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 7: ລາຍງານການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 7 ລາຍງານການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ 7.1 ຜູ້ປະເມີນຜົນພິຈາລະນາກໍານົດຮູບແບບ. ການນຳສະເໜີລາຍງານການປະເມີນຕາມຈຸດປະສົງຂອງລູກຄ້າ. ໂດຍໃຊ້ຄໍາຕັດສິນໃຈກໍານົດໃນບົດລາຍງານວ່າ […]

Hits: 0

By |2022-12-15T03:15:05+00:00December 9th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 8: ການທົບທວນການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

  ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 8 ການທົບທວນການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ […]

Hits: 0

By |2022-12-15T03:15:05+00:00December 9th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 9: ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະກອບການປະເມີນ

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 9 ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະກອບການປະເມີນ 9.1 ຜູ້ປະເມີນຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນການປະກອບການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ […]

Hits: 4

By |2022-12-15T03:19:37+00:00December 9th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 10: ການໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງທີ່ດິນ ອາຄານ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ.

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 10 ການໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງທີ່ດິນ ອາຄານ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ. 10.1 ການໃຊ້ຂະຫນາດຂອງທີ່ດິນ ຫຼື ອາຄານນັ້ນຄວນມີການກວດສອບເບິ່ງຄວາມຍາວແລະ […]

Hits: 1

By |2022-12-15T03:15:07+00:00December 6th, 2022|Professional Ethics and Standard Practice|0 Comments