ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄານວັນທີ່10/1/2023 ບໍລິສັດ ລາວວາລຸ ປະເມີນມຸນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໄດ້ຈັດກອງປະຊູມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີຂອງ 2022

ໃນປີຜ່ານມາ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາກໍມີຈຸດດີຫຼາຍດ້ານ; ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳຫຼາຍໆຢ່າງເຊັ່ນ: ມີການຊຸກຍູ້ຊວ່ຍເຫຼືອສັງຄົມ, ງານຊົມລົມ,  ງານຍ່າງເພື່ອສຸຂະພາບຈັດຂື້ນໂດຍ ສຄຄຊ ໄດ້​ຈັດ​ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ​ການ​ປະ​ເມີນ​ພື້ນ​ຖານ ແລະອື່ນໆ …ມີຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ໄດ້ຄັດເລືອກພະນັກງານດີເດັ່ນຫຼາຍທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍອ້ງຍໍ ແລະ ມອບລາງວັນດັ່ງລູ່ມນີ້:

1 ທ່ານ ໄມເພັງ ພົນທະມາດ

2 ທ່ານ ນ ມອ່ງດວງໄຊ

3 ທ່ານ ນ ຈັນສຸດາ ແກ້ວບຸນສົງ

4 ທ່ານ ນ ໄພທຸນ ພອນສະຫວັນ

 

 

    ທ້າຍນີ້ ຫວັງວ່າພະນັກງານທັງ 4 ທ່ານຈະຈັດຕັ້ງປະຕຶບັດແຂ່ງຂັນສຸ້ຊົນເປົ້າໝາຍໃນປີ2023 ຕໍ່ ແລະ ເກັບຮັກສາມຸນເຊື່ອພະນັກງານດີເດັ່ນໃນປີຖັດໄປ ແລ້ວປີ 2023 ນີ້ ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາກໍຍັງໄດ້ສີບຕໍ່ປະຕິບັບວາງແຜນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີຍີ່ງໃຫ່ຍເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂ​ັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ຂະ​ແຫນງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຫລັກ​ຊັບ ກໍ່​ຄື​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ຂອງ ສ​ປ​ປ​ລາວ ພວກ​ເຮົາ.

 

                   ຂໍຂອບໃຈ ທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາອ່ານ ແລະ ຮັບຊົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ

Views: 44