ຊັບສິນທີຕ້ອງປະເມີນມີຫຍັງແດ່?

ຊັບສິນທີ່ເຮົາປະເມີນມູນຄ່າຂອງມັນໄດ້ມີການແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື:

ຊັບສິນທີ່ຈັບບາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິນທີ່ຈັບບາຍບໍ່ໄດ້.

  1/ ຊັບສິນທີ່ຈັບບາຍໄດ້ຈະປະກອບມີ:

– ອະສັງຫາລິມະຊັບ(Real estate property)

– ສັງຫາລິມະຊັບ(Real property)

ເຊິ່ງທັງສອງສາມາດຈໍາແນກໄດ້ເຊັ່ນ:

+ ທີ່ດິນ

+ ສິ່ງຄວບໃນທີ່ດິນເຊັ່ນ: ຮົ້ວ, ປະຕູທາງເຂົ້າ, ເດີນບ້ານ,…

+ ອາຄານ

+ ສິ່ງຄວບໃນອາຄານເຊັ່ນ: ລະບົບແອ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ລະບົບນໍ້າ,

ລະບົບປ້ອງກັນໄພ,…

+ ເຄື່ອງໃຊ້ສຳນັກງານ

+ ເຄື່ອງຈັກ

2/ຊັບສິນທີ່ຈັບບາຍບໍ່ໄດ້

ເປັນຈໍາພວກຊັບສິນທີ່ເປັນ ກໍາມະສິດ, ສິດທິການເຊົ່າ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຄ່ານິຍົມ,…

 

ໂດຍ ອາຈານ ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ
ບໍ​ລິ​ສັດ ​ລາວ​ວາ​ລູ ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ / Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd
​ທີ່​ປືກ​ສາເລື່ອງ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຮັບ​ວຽກປະ​ເມີນ​ ແລະ​ ຈັດ​ສຳ​ມະ​ນາ​ການ​​ປະ​ເມີນ
ໂທ 030 9990909 ໂທ/WhatsApp: 020 23333347
www.laovalue.com

Views: 11