ການປະເມີນລາຄາ (Valuation)

ໃນຫຼາຍອົງກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ການປະເມີນລາ ຄາ ຫຼື ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ໄດ້ມີການກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການປະເມີນລາຄາ ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ປະເມີນລາຄາໄດ້ມີການຈໍາແນກບັນຫາການປະເມີນລາຄາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ລາຍງານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເມື່ອເຂົາໄດ້ສ້າງເປັນລາຍງານສົ່ງໄປຫາຜູ້ທີ່ວ່າຈ້າງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂະບວນການປະເມີນລາຄາ ຄືການກໍານົດບັນຫາ ແລ້ວວາງແຜນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ ໂດຍມີການເກັບຂໍ້ມູນ, ລວບລວມຂໍ້ມູນ, ການປະມວນຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອແປງໃຫ້ເປັນມູນຄ່າ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.  


ໂດຍ ອາຈານ ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ
ບໍ​ລິ​ສັດ ​ລາວ​ວາ​ລູ ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ / Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd
​ທີ່​ປືກ​ສາເລື່ອງ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຮັບ​ວຽກປະ​ເມີນ​ ແລະ​ ຈັດ​ສຳ​ມະ​ນາ​ການ​​ປະ​ເມີນ
ໂທ 030 9990909 ໂທ/WhatsApp: 020 23333347
www.laovalue.com

Views: 8