ນອກຈາກມຸນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫລາດ​ແລ້ວ ຍັງມີບັນດາມູນຄ່າຕ່າງໆເຊັ່ນ:

ມູນຄ່າສິດທິການເຊົ່າ:

ໝາຍເຖິງມູນຄ່າອັນເກີດຈາກຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສິດທິໃນການຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊັບສິນເຊິ່ງໄດ້ຮັບຕາມເງື່ອນໄຂຕາມສັນຍາ ອັນເປັນໄປຕາມຂໍ້ຕົກລົງໃນສັນຍາ ແລະມີໄລຍະເວລາສິ້ນສຸດທີ່ແນ່ນອນ ໂດຍແລກປ່ຽນກັບການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າລ່ວງໜ້າ ຫຼື ຄ່າເຊົ່າຕາມໄລຍະເວລາ ມູນຄ່າສິດທິການເຊົ່າຈະມີຄ່າເປັນບວກເມື່ອຄ່າເຊົ່າຕະຫຼາດສູງກວ່າຄ່າເຊົ່າຕາມສັນຍາ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ຄ່າເຊົ່າຕາມສັນຍາສູງກວ່າຄ່າເຊົ່າຕະຫຼາດ ມູນຄ່າສິດທິການເຊົ່າອາດຈະເປັນຄ່າລົບ ຫຼື ເປັນເປັນສູນ.

ມູນຄ່າທີ່ຕິດການເຊົ່າ:

ໝາຍເຖິງມູນຄ່າຂອງສິດທິຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຜູ້ເປັນກໍາມະສິດຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ມີໃນຊັບສິນ ເຊິ່ງໄດ້ມີການໃຫ້ເຊົ່າ ໂດຍທີ່ຜູ້ເຊົ່າຈະໄດ້ຮັບສິດທິ ທີ່ຈະຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊັບສິນນັ້ນ.

ມູນຄ່າບັງຄັບຂາຍ:

ໝາຍເຖິງມູນຄ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນມູນຄ່າຕະຫຼາດ ຕາມນິຍາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍສົມ ບູນ ແຕ່ເປັນມູນຄ່າທີ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ຂາຍກຳນົດໄລຍະເວລາການຂາຍທີ່ສັ້ນກວ່າໄລຍະເວລາປົກກະຕິ ເມື່ອຄຳນຶງເຖິງລັກສະນະທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສະພາວະຕະຫຼາດຂອງຊັບສິນນັ້ນ ຫຼື ອາດຈະໝາຍເຖິງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ບໍ່ເຕັມໃຈຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ຄົນດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໂດຍມີການຊື້ ໂດຍຮູ້ເຖິງຂໍ້ເສຍປຽບຂອງຜູ້ຂາຍຊັບສິນນັ້ນ.

ມູນຄ່າໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ມູນຄ່າປ່ຽນແປງການໃຊ້

ຜູ້ປະເມີນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ວ່າມູນຄ່າທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໄປນັ້ນ ເປັນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ຫຼື ວ່າມີການປ່ຽນແປງການໃຊ້


ໂດຍ ອາຈານ ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ

ທີ​ປືກ​ສາ​

ບໍ​ລິ​ສັດ ​ລາວ​ວາ​ລູ ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ / Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd

​ທີ່​ປືກ​ສາເລື່ອງ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຮັບ​ວຽກປະ​ເມີນ​ ແລະ​ ຈັດ​ສຳ​ມະ​ນາ​ການ​​ປະ​ເມີນ

ໂທ 030 9990909

ໂທ/WhatsApp: 020 2333347

www.laovalue.com

 

Views: 41