ວິທີການປະເມີນລາຄາ(Valuation Method)

ວິທີການປະເມີນລາຄາຊັບສິນທີ່ມີການສ້າງຂຶ້ນມາໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ຫຼາຍສະມາຄົມ ແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ ແຕ່ທີ່ນິຍົມກັນມີ 3 ວິທີ ຄື:

1/ ວິທີການປະເມີນມູນຄ່າດ້ວຍວິທີປຽບທຽບລາຄາຕະຫຼາດ (Market approach)

  1. Direct comparison method
  2. Sale adjustment grid
  3. Weighted quality score
  4. Regression analysis method

2/ ວິທີການປະເມີນມູນຄ່າດ້ວຍວິທີຕົ້ນທຶນ(Cost Approach)

  1. Replacement cost new
  2. Depreciated Replacement cost method

3/ ວິທີການປະເມີນມູນຄ່າດ້ວຍວິທີລາຍໄດ້ (Income Approach)

  1. Direct Capitalization Method
  2. Discount cash flow method

ໂດຍ ອາຈານ ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ
ບໍ​ລິ​ສັດ ​ລາວ​ວາ​ລູ ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ / Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd
​ທີ່​ປືກ​ສາເລື່ອງ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຮັບ​ວຽກປະ​ເມີນ​ ແລະ​ ຈັດ​ສຳ​ມະ​ນາ​ການ​​ປະ​ເມີນ
ໂທ 030 9990909 ໂທ/WhatsApp: 020 23333347
www.laovalue.com

Hits: 74