ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຂໍ້ທີ່ 6: ສົມມຸດຕິຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການປະເມີນ

ຜູ້ປະເມີນສາມາດພິຈາລະນາຕົວຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການກຳນົດສົມຕິຖານ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການປະເມີນ.

6.1 ສົມມຸດຕິຖານເພີ່ມເຕີມ

(1) ຂະຫນາດທີ່ດິນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານສິດປະເພດໃບຕາດິນຫຼື ນສ 3 ກ ບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກຂະຫນາດດິນທີ່ແທ້ຈິງ. (ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີຫຼັກຖານປະກົດໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ).

ກໍ່ສ້າງ. ຈະບໍ່ຜິດ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນ ຈາກພື້ນທີ່ທີ່ແທ້ຈິງ.

(3) ຊັບສິນການພັດທະນາແມ່ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຜັ້ງເມືອງ ແລະ ມີຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍຄວບຄຸມອາຄານ. ຜູ້ປະເມີນຕັ້ງສົມມຸດຕິຖານວ່າຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການກໍ່ສ້າງອາຄານ ຖ້າຫາກມີການຍືນຂໍຈາກອົງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

6.2 ສົມມຸດຕິຖານພິເສດ.

(1) ສາມາດເຂົ້າຄອບຄອງກຳມະສິດໃນຊັບສິນໄດ້ໃນທີ່ສຸດ. ເນື່ອງຈາກໄດ້ຈ່າຍເງິນມັດຈຳການຊື້ ສ່ວນໜື່ງເອົາໄວ້ແລ້ວ.

(2) ສາມາດຂໍອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງກຳມະສິດຂອງເສັ້ນທາງເພື່ອໃຊ້ເປັນທາງເຂົ້າ-ອອກ ຂອງຊັບສິນໄດ້. ໂດຍຊັບສິນເປັນທີ່ດິນຕາບອດ. ບໍ່ມີທາງເຂົ້າຫ-ອອກກົດຫມາຍໃນປະຈຸບັນ.

(3) ມັນສາມາດຊະນະຄະດີຂັດແຍ້ງ ແລະ ການຄອບຄອງຮ່ວມສິດສິດໃນຊັບສິນໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ການປະເມີນ ຂອງກໍລະນີຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າການພິຈາລະນາຂອງສານ.

(4) ຈະໄດ້ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ສໍາລັບຊັບສິນທີ່ຍັງຢູ່ໃນແຜນການພັດທະນາ ຫຼື ໃນໄລຍະການປັບປຸງພື້ນທີ່. ຫຼື ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ.

(5) ຊັບສິນແມ່ນຢູ່ໃນການເວັນຄືນຂອງລັດເພື່ອການກໍ່ສ້າງສາທາລະນຸປະໂພກ ໃນວັນທີຂອງການສໍາຫຼວດ.ບໍ່ສາມາດກວດສອບຈາກໜ່ວຍງານຂອງລັດໄດ້ ວ່າມັນຈະຖືກເວັນຄືນ ຫຼື ບໍ່. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ປະເມີນຜົນຄາດວ່າມັນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເວັນຄືນໃນທີ່ສຸດ.

6.3 ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການປະເມີນ

ຜູ້ປະເມີນອາດຈະກໍານົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ. ໃນການປະເມີນດັ່ງຕໍ່ໄປດັ່ງນີ້ ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນ.

ການຖືບົດລາຍງານການປະເມີນເປັນຄວາມລັບ: ຜູ້ປະເມີນຖືວ່າບົດລາຍງານນີ້ເປັນຄວາມລັບ. ແລະ ໃຊ້ສະເພາະກັບລູກຄ້າ, ຜູ້ຮັບການບໍລິການ ຫຼື ຜູ້ປຶກສາອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍລູກຄ້າ, ເວັ້ນເສຍແຕ່

  • ຖືກເປີດເຜີຍຕາມເງື່ອນໄຂຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍ ຫລື ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປະເມີນ: ຄວາມຄິດເຫັນຂອງມູນຄ່າຕະຫລາດທີ່ສະແດງໃນບົດລາຍງານການປະເມີນ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ປະເມີນຈິງບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນຂອງການນຳບົດລາຍງານການປະເມີນດັ່ງກ່າວໄປໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງອື່ນໆ. ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນ.
  • ການນຳຂໍ້ມູນໃນລາຍງານການປະເມີນປະໃຊ້ ການນຳຂໍ້ມູນໃນບົດລາຍງານການປະເມີນເພື່ອໄປເປີດເຜີຍ. ພຽງບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍຜູ້ປະເມີນ.
  • ການກວດສອບເອກະສານສິດ: ຜູ້ປະເມີນໄດ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຂອງສິດທິໃນການລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານສິດ ແລະ ພົບວ່່າ ມີຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນ ຖືກຕ້ອງກັບເອກກະສານຫລັກຖານ. ຈາກໜ່ວຍງານຂອງລັດໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບວ່າເອກະສານແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່.
  • ການສໍາຫຼວດພາກສະຫນາມ ແລະ ການສໍາຫຼວດສະພາບທີ່ດິນ: ຜູ້ປະເມີນບໍ່ໄດ້ສໍາຫຼວດແນວເຂດທີ່ດິນ ເພື່ອຢືນຢັນລັກສະນະການປ່ຽນແປງ. ເນື້ອທີ່, ສະຖານຕັ້ງ ແລະ ລະດັບຂອງທີ່ດິນ ແລະ ບໍ່ສຳຫຼວດສະພາບທີ່ດິນເຖິງຄວາມເຫມາະສົມສຳລັບການພັດທະນາໂຄງການ. ລວມທັງບໍ່ມີການທົດສອບຄຸນສົມບັດຂອງດິນ, ການຊຸດຕົວຕະຫຼອດເຖິງວັດຖຸມີຜິດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ.

ການກວດກາ ແລະ ປັບປຸງການກໍ່ສ້າງ: ຜູ້ປະເມີນໄດ້ມີການກວດ

  • ສອບເບື້ອງຕົ້ນຂອງອາຄານແລະ ສ່ວນປັບປຸງອື່ນໆ ຈົນເຖິງລະບັບນ້ໍາປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບອື່ນໆຕາມການນໍາໃຊ້ງານໂດຍທົ່ວໄປ, ໂດຍບໍ່ມີການສຳຫຼວດ ຫຼື ການທົດສອບວິສະວະກໍາຂອງອາຄານ ແລະ ສ່ວນປັບປຸງອື່ນໆກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມປອດໄພ, ການຊຸດຕົວຂອງສິ້ງປຸກສ້າງ. ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເປັນພິດໃນອາຄານ ຫຼື ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການທົດສອບປະສິດທິພາບການໃຊ້ງານຂອງລະບັລສາທານນູປະໂພກພາຍໃນອາຄານ.
  • ລາຍະລະອຽດຂອງສັນຍາເຊົ່າ: ຜູ້ປະເມີນໄດ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລາຍອຽດຂອງສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ພົບວ່າ. ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຢ່າງສົມບູນ. ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ພາລະຜູກພັນທີ່ໄດ້ປຽບ ຫຼື ເສຍປຽບນອກເຫນືອຈາກຂໍ້ກໍານົດທີ່ລະບຸໃນບົດລາຍງານການປະເມີນ.
  • ຂໍ້ມູນການປະເມີນ: ຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍໃນບົດລາຍງານການປະເມີນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ບໍ່ມີການອ້າງອີງເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ. ມັນແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ປະເມີນໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ການລວບລວມ ແລະ ກວດສອບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜູ້ປະເມີນຜົນເຊື່ອວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຂໍ້ມມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ການໃຫ້ການໃນສານ: ຜູ້ປະເມີນຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງຫນ້າ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄປໃຫ້ການໄຕ່ສວນ ຫຼື ພິຈະລະນາຂອງສານ.

Hits: 17