ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າທີເຮົາປະເມີນມູນຄ່າ

1) ປັດໃຈທາງດ້ານກາຍະພາບ (Physical characteristic)

– ລັກສະນະຂອງທີ່ດິນ: ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ທິວທັດ, ສະພາບແວດລ້ອມ.

– ລັກສະນະສິ່ງປຸກສ້າງ: ຄຸນນະພາບການໃຊ້ງານ, ປະໂຫຍດການໃຊ້ງານຂະໜາດ ແລະ

ອາຍຸງານໃຊ້ງານ.

– ລັກສະນະຂອງສິ່ງປຸກສ້າງເພີ່ມເຕີມ: ຮົ້ວ, ທາງເຂົ້າ, ສວນ ແລະ ອື່ນໆ.

  2) ປັດໃຈທາງດ້ານກົດໝາຍ (Legal characteristic)

ກຳມະສິດໃນຕົວຊັບສິນ, ພາລະຜູກພັນ, ລາຍໄດ້ ແລະ ກົດຂໍ້ບັງຄັບອື່ນໆ.

  3) ປັດໃຈທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ (Location characteristic)

ຄວາມໃກ້ໄກຈາກສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ສາທາລະນະປະ ການ,ໄລຍະທາງ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມ.

  4) ປັດໃຈທາງດ້ານຈິດທະສາດ (Psychological characteristic)

ການຮັບຮູ້ເລື່ອງທີ່ຕັ້ງ, ວິວທິວທັດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຕະຫຼາດ ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນອານາຄົດ.

  5) ປັດໃຈທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ (Environmental characteristic)

ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ່ຽງ, ກິ່ນທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່.


ໂດຍ ອາຈານ ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ
ບໍ​ລິ​ສັດ ​ລາວ​ວາ​ລູ ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ / Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd
​ທີ່​ປືກ​ສາເລື່ອງ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຮັບ​ວຽກປະ​ເມີນ​ ແລະ​ ຈັດ​ສຳ​ມະ​ນາ​ການ​​ປະ​ເມີນ
ໂທ 030 9990909 ໂທ/WhatsApp: 020 23333347
www.laovalue.com

Views: 38