ການເລືອກໃຊ້ວິທີການປະເມີນໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະປະເພດຊັບສິນ

1) ສິງປຸສ້າງທີ່ເປັນເຮືອນຢູ່ອາໃສ: ວິທີເລືອກໃຊ້ Cost Approach, Market Approach

2) ອາຄານພານິດ-ການຄ້າ: ເລືອກໃຊ້ວິທີ Cost Approach, Market Approach ແລະ Income Approach

3) ຫ້ອງຊຸດພັກອາໃສ-ການຄ້າ-ສໍານັກງານ: ເລືອກໃຊ້ວິທີ Market Approach ແລະ Income Approach

4) ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ: ເລືອກໃຊ້ວິທີ Cost Approach

5) ສາງ ຫຼື ໂກດັງ(ໃຫ້ເຊົ່າ): ເລືອກໃຊ້ວິທີ Cost Approach ແລະ Income Approach

6) ທີ່ດິນວ່າງເປົ່າ: ເລືອກໃຊ້ວິທີ Market Approach ແລະ Income Approach

(ພາບ​ປະ​ກອບ)


ອາຈານ ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ
ບໍ​ລິ​ສັດ ​ລາວ​ວາ​ລູ ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ / Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd
​ຜູ້​ນຳ​ດ້ານ​ການ​ປະ​ເມີນຕີ​ລາ​ຄາ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ

ໂທ 030 9990909 ໂທ/WhatsApp: 020 23333347
www.laovalue.com

 

Views: 119